یک آپلود - Google_Earth_نکاتی_آموزشی_در_باره (2).pdf

دانلود فایل - Google_Earth_نکاتی_آموزشی_در_باره (2).pdf

یک آپلود - Google_Earth_نکاتی_آموزشی_در_باره (2).pdf

دانلود فایل - Google_Earth_نکاتی_آموزشی_در_باره (2).pdf

یک آپلود - Google_Earth_نکاتی_آموزشی_در_باره (2).pdf

Google_Earth_نکاتی_آموزشی_در_باره (2).pdf

Google_Earth_نکاتی_آم وزشی_در_باره (2).pdf (1.42 MB)


دانلود بدون معطلی (No Timer)
 دانلود سریع و بدون معطلی
 دانلود بدون معطلی (No Timer)
 عدم نمایش کد امنیتی (Captcha)
 عـدم نمـایش تبلیغـات
 توقف و ادامه دانلود
 دانلود با سرعت بالا

دانلود با سرعت پایین
 دانلود سریع و بدون معطلی
 دانلود بدون معطلی (No Timer)
 عدم نمایش کد امنیتی (Captcha)
 عـدم نمـایش تبلیغـات
 توقف و ادامه دانلود
 دانلود با سرعت پایین

دانلود با سرعت پایین
نوع حساب کاربری: کاربر عضوء اشتراک ویژه
سرعت دانلود: 2.50 MBps حداکثر
زمان انتظار: 20 ثانیه ها فـــوری - بدون انتظار
نمایش تبلیغات سایت: بله خیر
مدت نگهداری فايل ها: 365 روز(ها) برای همیشه
حداکثر اندازه آپلود هر فایل: 3.00 GB 6.00 GB
پنل کاربری خصوصی برای مدیریت فایلها: قابل دسترس قابل دسترس
دانلود سریع و بدون انتظار: غیر قابل در دسترس قابل دسترس
برآورد زمان دانلود: 1 ثانیه 1 ثانیه

مزایــای حساب کاربری ویژه


دانلـود فایل ها با حداکثر سرعت
دانلود سریع و بدون معطلی
عـدم نمـایش تبلیغـات
نگهداری فایلهای شما در حساب کاربریتان برای همیشه.
فضای ذخیره سازی فایل 100 GB تا 10 TB
اندازه آپلود هر فایل 6.00 GB تا 10 GB
محدودیتی در تعداد دانلود روزانه وجود ندارد.
پشتیبانی از دانلود منیجر
مبلغ ناچیز به ازای هر روز