یک آپلود - اشتراک ویژه

اشتراک ویژه - درخواست و یا ارتقاء حساب کاربری

یک آپلود - اشتراک ویژه

اشتراک ویژه - درخواست و یا ارتقاء حساب کاربری

یک آپلود - اشتراک ویژه
اشتراک ویژه - درخواست و یا ارتقاء حساب کاربری
اشتراک ویژه
کاربر گرامی برای خرید اشتراک و یا ارتقاء حساب کاربری خود از پلن های زیر استفاده نمائید.

رایگان

کاربر رایگان

رایگان
 • 25 GB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 3 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها 365 روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • اشتراک ویژه

  اشتراک ویژه با فضای 100 گیگ

  مناسب برای دانلودکنندگان
 • 100 GB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 5 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • اشتراک ویژه

  اشتراک ویژه با فضای 500 گیگ

  مناسب برای دانلودکنندگان
 • 500 GB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 5 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • اشتراک ویژه

  اشتراک ویژه با فضای 1 ترابایت

  مناسب برای دانلودکنندگان
 • 1 GB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 5 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • اشتراک ویژه

  اشتراک ویژه با فضای 2 ترابایت

  مناسب برای دانلودکنندگان
 • 2 TB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 5 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • اشتراک ویژه

  اشتراک ویژه با فضای 3 ترابایت

  مناسب برای دانلودکنندگان
 • 3 TB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 5 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • اشتراک ویژه

  اشتراک ویژه با فضای 4 ترابایت

  مناسب برای دانلودکنندگان
 • 4 TB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 5 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • اشتراک ویژه

  اشتراک ویژه با فضای 5 ترابایت

  مناسب برای دانلودکنندگان
 • 5 TB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 5 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • لینک مستقیم

  لینک مستقیم با فضای 50 گیگ

  ویژه سایتهای دانلود مستقیم
 • 50 GB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 10 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • لینک مستقیم

  لینک مستقیم با فضای 100 گیگ

  ویژه سایتهای دانلود مستقیم
 • 100 GB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 10 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • لینک مستقیم

  لینک مستقیم با فضای 200 گیگ

  ویژه سایتهای دانلود مستقیم
 • 200 GB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 10 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • لینک مستقیم

  لینک مستقیم با فضای 500 گیگ

  ویژه سایتهای دانلود مستقیم
 • 500 GB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 10 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • لینک مستقیم

  لینک مستقیم با فضای 1 ترابایت

  ویژه سایتهای دانلود مستقیم
 • 1 TB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 10 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • لینک مستقیم

  لینک مستقیم با فضای 2 ترابایت

  ویژه سایتهای دانلود مستقیم
 • 2 TB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 10 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • لینک مستقیم

  لینک مستقیم با فضای 3 ترابایت

  ویژه سایتهای دانلود مستقیم
 • 3 TB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 10 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • لینک مستقیم

  لینک مستقیم با فضای 4 ترابایت

  ویژه سایتهای دانلود مستقیم
 • 4 TB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 10 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • لینک مستقیم

  لینک مستقیم با فضای 5 ترابایت

  ویژه سایتهای دانلود مستقیم
 • 5 TB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 10 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
 • لینک مستقیم

  لینک مستقیم با فضای 10 ترابایت

  ویژه سایتهای دانلود مستقیم
 • 10 TB فضای ذخیره سازی فایل
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • اندازه آپلود هر فایل 10 GB
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها نامحدود روز
 • قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم